ADM Staff

Name

Designation

Ex. Nb. Sub/Clk Tribhuwan Singh

UDC

Mr Lal Bahadur Kuswaha

LDC

Mr Shashi Sekhar Rai

LDC

Mr Vikash Kumar Sharma

Accountant

Mr Ajay Bhadur Singh

Supervisor Adm

Mr. SadanandYadav

Peon

Mr. Ghanshyam

Mali