TGT

Ser No.

Name

Designation

1

Dr.  PurnimaSrivastava

English 

2

Dr.  SadhanaChatterjee

Hindi

3

Dr.  Saroj Mishra

Hindi

4

Mr.  Sarfaraz Ahmad

Maths

5

6

Mrs. Meera Vishwakarma

Sanskrit

7

8

9

 

10

Mr.  Ramesh Kumar Verma

Math

11

 

12

Ms.  Bhanupriya

Science

13 Mrs  Ruhi Singh SST
14 Mr   Rakesh Tiwari  Maths