TGT

Ser No.

Name

Designation

1

Dr.  PurnimaSrivastava

English 

2

Dr.  SadhanaChatterjee

Hindi

3

Dr.  Saroj Mishra

Hindi

4

Mr.  Sarfaraz Ahmad

Maths

5

Mr.  AmitBiswas

Cmptr

6

Mrs. Meera Vishwakarma

Sanskrit

7 Mrs  Mridulata Upadhyay Science 

8

Mr.  Chandan Kumar Gupta

Maths

9

Mrs. Rashmi Singh

Maths

10

Mr.  Ramesh Kumar Verma

Math

11

Mr.  IndreshYadav

Maths

12

Ms.  Bhanupriya

Science

13 Mrs  Ruhi Singh SST
14 Mr   Rakesh Tiwari  Maths